FORGOT YOUR DETAILS?

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.” (Mt 25,40)

Biała koronka – Koronka niewinnych dzieci

CZYM JEST KORONKA?

Koronka ma swą genezę w modlitwie różańcowej, będącej jedną z najbardziej znanych form nabożeństw do Najświętszej Maryi Panny. Odmawiany przez stulecia różaniec wywodzi się z wczesnochrześcijańskiej praktyki modlitwy psalmami, kultywowanej przez Ojców pustyni. Z Maryją zgłębiamy w nim życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa na czterech częściach tajemnic (radosne, światła, bolesne i chwalebne), odmawiając pięć dziesiątków przy każdej z nich. Różaniec rozwijał się na przestrzeni wieków, a dzisiaj znajduje swe odbicie w różnego rodzaju koronkach, które go przypominają, lecz treścią różnią się od niego. Takie koronki objawione zostały niektórym świętym, praktykowane są we wspólnotach zakonnych i dostosowane do rozmaitych apostolatów.

„Powtarzanie ma prawdziwy sens. Czyż nie jest ono częścią naszego życia? Czym jest bicie naszego serca, jeśli nie powtarzaniem? Ciągłe ściskanie i rozszerzanie sprawia, że krew krąży w ciele. Czym innym jest oddychanie, jeśli nie powtarzaniem? Wciąż ten sam wdech i wydech, ale dzięki nim żyjemy. Czyż całe nasze życie nie jest uporządkowane i podtrzymywane ustawiczną zmianą i powtarzaniem? Stale od nowa wschodzi i zachodzi słońce, od nowa przychodzą dzień i noc… Całe nasze życie urzeczywistnia się w rytmie zewnętrznych uwarunkowań i wewnętrznym spełnieniu. Dlaczego więc to, co służy wszelkiemu dobru, nie miałoby służyć naszej wierze? Różaniec jest  utrwaloną formą naszego życia w wierze.” (R. Guardini, „Różaniec”)

Różaniec jest medytacją najważniejszych tajemnic wiary chrześcijańskiej.
Różaniec jest modlitwą pokornych i modlitwą o pokorę.
„Różaniec jest moją najdroższą modlitwą.” (Jan Paweł II)

Święte Dzieciątko Jezus  – zmiłuj się nad nami i nad nienarodzonymi!

 

Dlaczego „Biała koronka”?

Nazwaliśmy tę koronkę białą pragnąc, aby była rozpoznawalna i dlatego, że biel jest symbolem świętości i niewinności. Pełna nazwa tej koronki brzmi: „Koronka Niewinnych Dzieci”.

Koronka poświęcona jest niewinnym dzieciom z Betlejem (Świętym Młodziankom Męczennikom), które – jak podaje Ewangelia – w swym strachu i nieczułości rozkazał zabić król Herod, szukając nowonarodzonego Jezusa. Dzieci te są pierwszymi świętymi i pierwszymi męczennikami naszego Kościoła, którzy oddali  życie za Chrystusa.

Biała koronka” jest poświęcona  także współczesnym niewinnym dzieciom, szczególnie tym przebywającym w łonie matki, które są niechciane i wobec których planuje się śmierć przez aborcję, jak i tym, które w ten nieludzki sposób już zostały zgładzone.

Zgodnie z nauką chrześcijańską aborcja jest dzieciobójstwem, które pozbawia życia najmniejszego człowieka, posiadającego już od poczęcia nieśmiertelną duszę i stworzonego „na obraz Boży”.

 

 +++Jezus był nienarodzonym dzieckiem+++

 

Jako uczniowie Chrystusa, dłużni jesteśmy bezwarunkowo szanować i bronić życie naszych bezbronnych, najmniejszych bliźnich, znajdujących się jeszcze w łonie matki. Jesteśmy wezwani przez Pana i Kościół, by swą życiową postawą, działaniem i modlitwą, rozmowami i świadectwem uczynić wszystko, aby świętość i godność nienarodzonych dzieci nigdy nie została podważona!

„Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie
i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie…! (Pwt 30,19)

 

Jak powstało to nabożeństwo?

31 marca 2008r., w uroczystość Zwiastowania, która obchodzona jest na świecie jako międzynarodowy Dzień Nienarodzonych (Dzień Świętości Życia), w kościele chorwackich misji katolickich w centrum Klagenfurtu (w Austrii), jedno chorwackie małżeństwo wspólnie z kapłanem z Chorwacji modlili się na różańcu przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Wtedy też pojawił się pomysł tej koronki. W przeciągu kilku minut modlący się wiedzieli, jak ta koronka powinna wyglądać i jak należy się na niej modlić… Warto też zaznaczyć, że modląca się wówczas nosiła pod swym sercem poczęte maleństwo! Obecny tam kapłan odczytał przesłanie z Pisma świętego:

„usta otwórz dla niezdolnych do mowy, na sąd dla wszystkich godnych litości ” (Prz 31,8)

Czyż ten biblijny werset nie odnosi się przede wszystkim do poczętych i nienarodzonych? Przyglądając się okrutnym statystykom, poznajemy, że rocznie na świecie ginie przez aborcję 80 milionów nienarodzonych dzieci…  Ten „zabieg” ogromnie boli uśmiercane w ten sposób dzieci.  Po jego dokonaniu tak matka, jak i szersza rodzina, noszą na duszy, duchu i ciele bolesne następstwa tego czynu.

Żaden chrześcijanin nie może pozostawać obojętnym na okrucieństwo aborcji.
Jeśli nic innego nie możemy uczynić, możemy się MODLIĆ!

„Biała koronka” jest jednym z „niebiańskich” sposobów pomocy najbardziej niewinnym i bezbronnym dzieciom, by ocalić ich życie i pokonać zło.

(Ks. Biskup Ivan Milovan, ordynariusz diecezji Poreč-Pula, gdzie powstał nasz apostolat dla Nienarodzonych, 16. kwietnia 2008r. – we wspomnienie św. Bernadety Soubirous – udzielił ustnego błogosławieństwa na odmawianie „Białej koronki”. Tego też dnia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) wezwało wszystkie państwa członkowskie EU do uprawomocnienia aborcji. Członkowie tego Zgromadzenia ulegli ewidentnemu przejawowi kultury śmierci (102 głosy „za” tą rezolucją, 69 „przeciw”; chorwacka przedstawicielka głosowała „za”), zaznaczając, iż „kobieta zamierzająca poddać się aborcji, winna otrzymałać odpowiednią finansową, medyczną i psychologiczną pomoc, a nade wszystko zadawalające warunki”. Pisemnej zgody na odmawianie „Białej koronki” udzielił 19.maja 2008r. Generalny Przeor Zakonu Paulinów, o. Izydor Matuszewski. Tego też dnia powstał Modlitewny Ruch „Pocieszycieli Jezusa Miłosiernego”, którego zadaniem jest szerzenie „Białej koronki”.

 

Co przedstawiają symbole tej koronki?

 

• białe paciorki – symbolizują niewinność nienarodzonych dzieci oraz ich        godność, nienaruszalność, świętość i światło, które wnoszą na świat swoim istnieniem!

• czerwone paciorki – oznaczają Krew Jezusa – Baranka Bożego , jak i krwawe męczeństwo Nienarodzonych, którzy są do Niego podobni.

• niebieski  tasiemka  – niebieska barwa wskazuje na Najświętszą Maryję Pannę, Bogurodzicę; przypomina nam o Jej niebieskim wstawiennictwie i matczynej pomocy.

medalik koronki:

 • serce z nienarodzonym dzieckiem: znak apostolatu w obronie życia, powstałego w Chorwacji w 1999r. z inicjatywy ojców Paulinów.

Pan nieskończenie kocha najmniejszych.

• korona cierniowa: Jezus cierpi w Nienarodzonych. Walka o życie jest „ciernista”.

• palmy: wczesnochrześcijański symbol męczeństwa, zwycięstwa i nagrody w Królestwie Bożym dzięki świadectwu złożonemu dla Chrystusa.

• dwa ŚWIęTE SERCA: Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi; te serca biją dla najmniejszych, a my pragniemy być „trzecim sercem”, złączonym z Nimi w tej walce.

• lilie: znak czystości, niewinności i delikatności, często obecny w ikonografii Najśw.Maryi Panny i św.Józefa, Jej przeczystego Oblubieńca.

• J+m+j: początkowe litery imion: JEZUS + MARYJA + JóZEF. Do Nich skierowana jest ta modlitwa o ocalenie poczętych i nienarodzonych dzieci. Te święte imiona są gwarancją naszego zwycięstwa i naszej własnej świętości.

 

Jak odmawiać „białą koronkę” ?

Istnieją dwa sposoby: ofiaruj obojętnie jaką część Różańca w podanych poniżej intencjach lub módl  się w ten sposób:

Znak krzyża.

Pocałuj medalik.

Mów z miłością:

przyjdź duchu Święty, przyjdź duchu żywego boga!
eucharystyczne serce jezusa – zmiłuj się nad nami! Bolejące serce maryi – módl się za nami!

BETLEJEMSCY MŁODZIANKOWIE – módlcie  się za nami!

Pierwszy czerwony paciorek:  Ojcze nasz…

Trzy następne paciorki: Zdrowaś Maryjo…

Na ostatnim czerwonym paciorku i na wszystkich pozostałych czerwonych paciorkach odmów „Modlitwę ofiarowania”:  ojcze niebieski, ofiarujemy Ci rany i krew chrystusa, baranka bożego, który gładzi grzechy ŚWIATA, ŁZY MATKI MARYI I MIŁOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA, BŁAGAJĄC O MIŁOSIERDZIE DLA NAS I DLA NIENARODZONYCH. AMEN.

Na wszystkich białych paciorkach:  Jezu, Maryjo, Józefie – kocham was i proszę: ocalcie  nienarodzonych!

Po ostatniej „Modlitwie ofiarowania” odmów trzy razy  Chwała Ojcu…

Jeśli nie odmawiasz Litanii, dodaj jeszcze:

Święty Michale Archaniele, módl się za nami!
Aniele Stróżu Nienarodzonych, módl się za nami!
Bł. Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami!
Sł.B. Janie Pawle II, módl się za nami!

Pięć dziesiątków… jak pięć ran Chrystusa…, jak piąte, centralne przykazanie: nie zabijaj!

 

Litania do najświętszych serc jezusa i maryi o ocalenie nienarodzonych

 Serca Jezusa i Maryi,  święte ognisko miłości,

                  ratujcie nienarodzonych!

Serca Jezusa i Maryi, pewny porcie zbawienia
Serca Jezusa i Maryi, schronienie serc niewinnych
Serca Jezusa i Maryi, pociecho w naszych walkach
Serca Jezusa i Maryi, siło w naszej niemocy
Serca Jezusa i Maryi, pomocy w naszych potrzebach
Serca Jezusa i Maryi, najpewniejsza obrono przed złem
Serca Jezusa i Maryi, źródło pokoju i miłosierdzia
Serca Jezusa i Maryi, pełne przebaczenia i pojednania
Serca Jezusa i Maryi, odwracające gniew i sąd Boży
Serca Jezusa i Maryi, darzące czułością i łaską
Serca Jezusa i Maryi, broniące przed nienawiścią
Serca Jezusa i Maryi, ochrono przed grzechem i nieprawością tego świata
Serca Jezusa i Maryi, słynny zdroju radości i życia
Serca Jezusa i Maryi, ufności i mocy w pokusach
Serca Jezusa i Maryi, kruszące pychę i wyniosłość
Serca Jezusa i Maryi, odwracające złe pragnienia i skłonności
Serca Jezusa i Maryi, skało zbawienia kobiet i dziewic
Serca Jezusa i Maryi, mocy wytrwania mężczyzn i młodzieńców
Serca Jezusa i Maryi, potężna tarczo w chwilach zwątpień
Serca Jezusa i Maryi, rękojmio naszej wiary i miłości
Serca Jezusa i Maryi, niepokalana i przeczysta rozkoszy
Serca Jezusa i Maryi, darzące nas życiem w obfitości
Serca Jezusa i Maryi, ochraniające poczęte dzieci Boże
Serca Jezusa i Maryi, przynoszące ostateczne zwycięstwo
Serca Jezusa i Maryi, kochające nas niepojętym żarem
Serca Jezusa i Maryi, płonące miłością miłosierną
Serca Jezusa i Maryi, ukrzyżowane, poniżone i odrzucone
Serca Jezusa i Maryi, pełne chwały i królujące
Serca Jezusa i Maryi, lśniący odblasku nieba
Serca Jezusa i Maryi, stróżu moralności i pokory
Serca Jezusa i Maryi, najpewniejsza pomocy Nienarodzonych
Serca Jezusa i Maryi, KOCHAM WAS I PROSZę: OCALCIE NIENARODZONYCH!

 

CODZIENNA MODLITWA  WSPÓLNOTY MODLITWY I OFIARY

za NIENARODZONYCH „TRZECIE SERCE”:

Niebieski Ojcze i miłosierny Boże, wspólnie z Sercem Twego Syna Jezusa Chrystusa i z Sercem Maryi, Matki Nienarodzonych, moje serce błaga – ocal nienarodzone dzieci od zagłady aborcji! Spójrz na nasze trzy serca, połączone miłością do najmniejszych i niewinnych, którzy sami nie potrafią się bronić. Wysłuchaj naszej prośby – Ty, dla którego wszystko jest możliwe. Wyrzekam się  wszelkiego zła i daję swoje serce na służbę życiu;  pragnę ofiarować swój czas, swe zdolności i wszystko na ratowanie poczętych a nienarodzonych!

Dwa święte Serca, przyjmijcie moje serce i uczyńcie je swym pomocnikiem, by we wszystkim był uwielbiony Bóg, który jest miłością i życiem. Amen.

 NIEWINNE I NIENARODZONE DZIECI  – MĘCZENNICY tak podobni w swym cierpieniu do Chrystusa, Bożego Baranka! Wstawiajcie się za nami, uproście nam u Niego przebaczenie i pojednanie. Dla Boga wszystko jest możliwe – niechaj wasza śmierć stanie się zalążkiem nowego życia! Nie było wam dane się narodzić; swą modlitwą uproście łaskę narodzin i ocalenia dzieciom w podobnych cierpieniach, a nam duchowe odrodzenie i nawrócenie. Wybaczcie i błogosławcie! Niechaj JEZUS, który jest waszym Życiem, żyje w nas, jak i wy żyjecie w Nim! Wyproście nam Jego miłosierdzie, pokój i miłość. Amen.

 

/Zamów także Różaniec Niewinnych Dzieci, specjalny modlitewnik Ruchu Pocieszycieli Jezusa Miłosiernego/

 

WYJAŚNIENIE MODLITW W KORONCE

 • Białą koronkę” rozpoczyna wezwanie do Ducha Świętego, który jest „duszą” każdej modlitwy i którego w naszym wyznaniu wiary nazywamy „Panem i Ożywicielem”. Rozpoczyna ją także wezwanie skierowane do Eucharystycznego Serca Pana Jezusa, jak i Bolejącego Serca Maryi – dlatego, że misterium Mszy św. leczy wszystkie nasze rany, a Serce Matki Bożej nazywamy „bolejącym” z powodu mnóstwa dokonywanych aborcji, które tak boleśnie ranią Jej matczyne Serce.
 •  „Modlitwa ofiarowania” jest krótką, ale treściwą modlitwą, w której ofiarujemy Stworzycielowi świata i ludzi Rany i Krew Jego Syna (Nienarodzeni – zabici podobni są do zabitego Baranka Bożego), który „nie przyszedł po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić” (J 12,47). Ofiarujemy także łzy, które Matka Boża wylała podczas męki i śmierci swego Syna oraz wielką miłość św. Józefa – Oblubieńca Najśw. Maryi Panny i ojczyma Jezusa – który jako pierwszy ujrzał nowonarodzonego Króla. W modlitwie tej pokornie i w skrusze błagamy wszechmogącego Boga i naszego niebieskiego Ojca, aby okazał miłosierdzie  nam, grzesznikom oraz nienarodzonym dzieciom; aby okazał swą moc, gdy zagrożone jest ich życie; aby Chrystusowe Rany uzdrowiły rany powstałe na skutek aborcji…
 • Krótkie i łatwe do zapamiętania wezwanie do Jezusa, Maryi i Józefa jest charakterystyczne dla obrońców życia na całym świecie. Prosimy Świętą Rodzinę z Nazaretu, by ocaliła Nienarodzonych.
 •  Trzykrotnym „Chwała Ojcu” na końcu koronki oddajemy chwałę Trójcy Świętej. Wbrew wszelkiemu złu, On, Trójjedyny Bóg, zwycięża i króluje.

„Ty utkałeś mnie w łonie mej matki…” (Ps 139,13)

 

„OTO BOWIEM, SKORO GŁOS TWEGO POZDROWIENIA ZABRZMIAŁ
W MOICH USZACH, PORUSZYŁO SIĘ Z RADOŚCI DZIECIĄTKO W MOIM ŁONIE.” (Lk 1,44)

 

INTENCJE TEJ MODLITWY

„Biała koronka” jest odpowiedzią na „białą dżumę” – w szczególności na mentalność dzisiejszego świata, który w dzieciach widzi ciężar i żyje w unicestwiającym egoizmie. Dlatego ofiarujemy tę modlitwę za:

 • wstrzymanie aborcji w naszym kraju i na całym świecie
 • kobiety w stanie błogosławionym w zagrożeniu ciąży
 • niepłodnych małżonków
 • jako duchowne wsparcie dla osób zranionych aborcją
 • powrót do wspólnoty Kościoła tych, którzy przez uczestniczenie w aborcji są z niego wykluczeni (ekskomunikowani)
 • nawrócenie personelu medycznego, ustawodawców, polityków i wszystkich, którzy propagują, aprobują, namawiają i czynią aborcję (dzieciobójstwo)
 • odkrywanie prawdy o antykoncepcji, sztucznym zapłodnieniu, spirali i podobnych środkach, zabijających najmniejszych
 • jako pociechę dla rodziców, którzy utracili dziecko przez poronienie

 

„ ŚMIERCI BÓG NIE UCZYNIŁ I NIE CIESZY SiĘ Z ZAGŁADY ŻYJĄCYCH” ( Mdr 1, 13)

 

• naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości…
…Cierpienie niewinnych, nienarodzonych wymierzy los świata…
Niezwłocznie potrzebna jest jedna, wielka, światowa modlitwa za nienarodzone dzieci!
Kto weźmie odpowiedzialność przed Bogiem za miliony i miliony dzieci, którym nie dano szansy na to, by żyły, kochały i były kochane? (Sł.B. Jan Paweł II)

• nie ma pokoju na świecie , dopóki zabija się nienarodzonych… Oni są najbiedniejsi z biednych… Jeśli nie możesz uratować wszystkich, możesz uratować choć jedno nienarodzone dziecko! Uratuj je!  (Bł.Matka Teresa z Kalkuty)

 

OJCIEC ŚWIĘTY O ABORCJI

    Jan Paweł II

Do tych, którzy zgrzeszyli przeciw życiu przez aborcję, Sł.B. Jan Paweł II kieruje w encyklice Evangelium vitae słowa:

Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się — jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście — na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w Sakramencie Pojednania…

  Benedykt xvi

 O skutkach aborcji mówi jasno papież Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników Zgromadzenia poświęconemu ofiarom aborcji, w Rzymie 5. kwietnia  2008r.:

Dramat aborcji pozostawia głębokie, a niekiedy nieusuwalne ślady, najpierw na kobiecie, która się jej dopuściła, na jej otoczeniu, ale i wywołuje niszczące skutki na całej rodzinie i znajomych. Jak bardzo jest samolubny współudział w podejmowaniu tak dręczącej decyzji, z ktorą tyle kobiet musiało się zmierzyć i z powodu której aż dotąd noszą one w duszy nieuleczalną ranę.

 

SYMBOL PRZEŁAMANEJ RÓŻY – SERCA ZRANIONE ABORCJĄ

 Czytelniku, który modlisz się „Białą koronką”, pamiętaj, że modląc się za nienarodzone dzieci i ich ocalenie na tym świecie i przyszłym, prosisz jednocześnie za ich rodziców! Modlisz się za ich nawrócenie oraz uzdrowienie ran, które zadała im aborcja. Wszystkim, którzy cierpią z powodu grzechu aborcji, winniśmy okazać naszą chrześcijańską miłość, nigdy – potępienie. „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) – rzekł Pan Jezus.

Maryjo, Matko Boża, doprowadź wszystkich zranionych przez aborcję do pokuty i nowego życia! Święty Józefie, błagaj za ojców, mężów i mężczyzn, którzy są winni za śmierć swych nienarodzonych dzieci, aby poznali swój grzech i się go wyrzekli!

 

MODLIĆ SIĘ I DZIAŁAĆ

Wraz z modlitwą, zapraszamy Cię także do podjęcia innych sposobów ocalenia nienarodzonych dzieci przed aborcją: włącz się we wspólnotę modlitewną, módl  się z innymi… Ofiaruj Msze święte w tej intencji… Wspieraj kobiety w ciąży w ich materialnych potrzebach… Poprzez finansowe wsparcie, pomoc w postaci  żywności, odzieży, poprzez dobrą radę i swoją obecność bądź bliski matkom, ojcom i rodzinom, które znajdują się w potrzebie… Zaproś do tego typu pomocy swych przyjaciół i z okazji rozmaitych świąt zaangażujcie się w dzieło miłosierdzia na rzecz dzieci – tych narodzonych i nienarodzonych… Zamów nasze ulotki i dziel je… Naucz innych odmawiać „Białą koronę”…  Zorganizuj akcję, sympozjum, przedstawienie, świadectwa na swojej parafii, w szkole czy wspólnocie modlitewnej…  Pisz, śpiewaj, mów o życiu! Zachwyć innych tajemnicą ŻYCIA!

Wraz z jednym uratowanym dzieckiem, ocaliłeś/ łaś pokolenia, które po nim przyjdą!
Dzieci rodzą się nie tylko dla tego świata, ale i dla Nieba!
Spójrz: Bóg stał się dzieckiem… by nas zbawić.
Święty Michał Archanioł, który wystąpił w obronie Niewiasty i Jej Dziecięcia
(Apokalipsa św. Jana  12), niechaj ochrania i wspiera wszystkich odmawiających tę koronkę.

TOP