Statut

Na temelju članka 13, 18. i 55. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), na temelju članka 18. Statuta Udruge od 14. svibnja 2012. godine i 20. prosinca 2013. godine, na izvanrednoj sjednici Skupštine udruge CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT BETLEHEM , održanoj dana 26. rujna 2015. godine, usvojen je novi
 
 

STATUT CENTRA ZA NEROĐENI ŽIVOT
BETLEHEM

 
 
TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguravanja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT BETLEHEM.

Članak 2.

Naziv udruge je: CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT BETLEHEM (u daljnjem tekstu: Udruga).
Skraćeni naziv udruge je: BETLEHEM.
Sjedište Udruge je u Karlovcu, Gradac 9.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština.

Članak 3.

Udruga CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT BETLEHEM je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji.
Udruga je nevladina i neprofitna pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske koji vodi nadležni ured državne uprave prema sjedištu Udruge.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske i u svom je djelovanju samostalna.

Članak 4.

Udruga ima pečat pravokutnog oblika dimenzija: 50×20. U pečatu je upisan naziv udruge: CENTAR ZA NEROĐENI ŽIVOT BETLEHEM, a na lijevoj strani pečata je srce s križem na vrhu i s prilikom fetusa u sredini srca.
Ispod naziva Udruge napisana je adresa Gradac 9, 47000 Karlovac i broj poštanskog pretinca.

Članak 5.

Udrugu u pravnom prometu zastupaju predsjednik i tajnik Udruge, koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine.

Članak 6.

Udruga se može učlanjivati u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju promicanja vrijednosti i poštivanja ljudskog života u skladu sa
objavljenom Božjom riječi i zakonima Katoličke crkve.

Ciljevi Udruge su buđenje svijesti o apsolutnoj svetosti ljudskog života od trenutka začeća do prirodne smrti, te zaštita i očuvanje dostojanstva ljudske osobe.

Sukladno ciljevima Udruga djeluje na području socijalne djelatnosti – socijalne usluge, na razini boravak, smještaj, organizirano stanovanje, stručna pomoć i podrška te humanitarna pomoć, na razini psihosocijalna pomoć u kriznim situacijama i pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba.

Članak 8.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na području zaštite ljudskih prava i socijalne djelatnosti.
Djelatnosti Udruge su:
prikupljanje i raspodjela materijalnih i financijskih dobara sukladno zakonu
organiziranje humanitarnih akcija i projekata u svrhu prikupljanja i raspodjele
materijalnih, financijskih i inih dobara te psihosocijalne pomoći trudnicama i majkama
s djecom te zlostavljanim ženama, beskućnicima i ostalim socijalno ugroženim
kategorijama stanovništva u svrhu osiguravanja osnovnih uvjeta za život i poboljšanja
kvalitete života, osiguranja smještaja i stanovanja, osiguranja prehrane i odjeće
organizacija humanitarnih koncerata i ostalih javnih okupljanja te raznih prodajnih izložbi, sajmova i slično, u skladu sa posebnim propisima
materijalna i financijska pomoć obiteljima koje su stekle uvjete za udomiteljsku obitelj u skladu sa posebnim propisima
pružanje duhovne i materijalne pomoći obiteljima koje su naglo izgubile dijete u spontanom pobačaju
promicanje i zaštita prava djece i obitelji, te obiteljskih vrijednosti i odgovornosti unutar obitelji
organiziranje seminara, susreta, javnih predavanja i tribina na temu borba protiv pobačaja i općenito obiteljska problematika
organiziranje i održavanje duhovnih obnova, duhovnih vježbi i seminara za sve ranjene zlom nasilnog ili spontanog prekida trudnoće po metodi „Ljubav liječi život“
osnivanje majčinskih kuća pod nazivom „Obitelj Sv. Josipa“ koje služe za privremeni smještaj trudnica i majki s djecom koje su stambeno nezbrinute i napuštene od svojih obitelji dok se ne osposobe za samostalan život, sukladno posebnim propisima
osnivanje kuća samopomoći samohranim majkama i trudnicama sukladno posebnim propisima
organiziranje savjetovališta uz stručno medicinsko osoblje, psihologe, socijalne pedagoge i socijalne radnike kao i duhovno vodstvo za trudnice, žene ranjene pobačajem, zlostavljane žene i djecu i majke s djecom, sukladno posebnim
organiziranje radionica za djecu korisnike Udruge
izdavanje brošura i letaka radi promidžbe djelovanja Udruge
nastup predstavnika Udruge i njezinih članova pred državnim organima, ustanovama, lokalnim zajednicama, te suradnja sa svim institucijama na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, koje su nadležne za problematiku kojom se Udruga bavi
suradnja sa sličnim i istovrsnim udrugama, zajednicama, molitvenim pokretima i sl. na području Republike Hrvatske i inozemstva
promicanje volonterstva, razmjene mladih
redovito održavanje vježbi i edukacija za članove i volontere Udruge
obavljanje i drugih poslova koji doprinose ostvarenju ciljeva Udruge utvrđenih Statutom

Javnost rada

Članak 9.

Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge osigurava se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Udruge o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanje Udruge.
Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge sukladno odredbama Statuta i Zakona te pravo uvida u rad tijela i odluke koja njena tijela donose.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba, koja svojim djelovanjem može i želi pomagati, promicati i doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge.
Članom Udruge može postati i pravna osoba putem svog ovlaštenog predstavnika.

Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik. Za osobu s navršenih 14 godina života zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik Udruge.
Udruga vodi popis članova sukladno propisima o udrugama.
Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Članstvo u Udruzi može biti: redovito, pridruženo i počasno.
Redoviti članovi su oni koji aktivno sudjeluju u radu Udruge.
Pridruženi članovi su oni koji svojim radom i potporom doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge, ali ne sudjeluju aktivno u radu Udruge i nemaju pravo odlučivanja.
Počasni članovi su oni koji su, zbog svojeg doprinosa u radu i ostvarivanju ciljeva Udruge, uz svoj pristanak izabrani u počasno članstvo.

Zahtjev za pristupanje u redovito ili pridruženo članstvo, s naznakom vrste članstva, podnosi se Upravnom odboru Udruge, koji po primitku zahtjeva prosljeđuje Skupštini koja donosi odluku o primitku u članstvo.

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu, kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanja odredaba Statuta i drugih akata.
Prijedlog za primitak u počasno članstvo može dati svaki redoviti član ili tijelo upravljanja Udrugom. Prijedlog se podnosi u pisanom obliku Upravnom odboru Udruge, koji ga zatim priprema za glasovanje na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine.

Prava i obveze članova

Članak 13.

Prava člana Udruge su:
predlagati, birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom (samo redoviti članovi)
aktivno doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge
poštivati odredbe Statuta i drugih općih akata
čuvati i unapređivati ugled Udruge
predlagati nove članove (samo redoviti članovi)
biti obaviješten o radu i financijskom poslovanju Udruge

Obveze člana su:
pridržavati se odredaba Statuta i drugih akata
sudjelovati u radu tijela Udruge (samo redoviti članovi)
izvještavati Upravni odbor i Skupštinu o obavljenim akcijama i aktivnostima
– svojim djelovanjem promicati ciljeve Udruge

Prestanak članstva

Članak 14.

Članstvo u Udruzi može prestati:
prestankom postojanja Udruge
pismenom izjavom o istupanju iz Udruge
isključivanjem zbog nepoštivanja odredaba Statuta i drugih općih akata nakon provedenog stegovnog postupka
smrću

Članak 15.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz Zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.
Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:
kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge
nepoštivanje odredaba Statuta
nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge
neizvršavanje preuzetih obveza
nesavjesno izvršavanja obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi
nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom Udruge
narušavanje ugleda Udruge

Članak 16.

Stegovna odgovornost članova Udruge utvrđuje se u stegovnom postupku.
Prijedlog za pokretanje stegovnog postupka može pokrenuti Upravni odbor i/ili Predsjednik Udruge.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Stegovna komisija.

Članak 17.

U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed koji je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Udrugu.
Stegovni postupak vodi se sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti članova Udruge koji
donosi Skupština Udruge.

Članak 18.

Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
stegovnu mjeru opomene pred isključenje
novčana mjera kojom član Udruge protiv kojeg je vođen stegovni postupak mora nadoknaditi materijalnu štetu pričinjenu Udruzi
opoziv s dužnosti
isključenje iz Udruge

Članak 19.

Član Udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenje iz Udruge ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština Udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 20.

Svaki član Udruge ima pravo pisanim putem upozoriti Predsjednika i/ili Upravni odbor na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Udruge.
Svaki član Udruge ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Udruge.
Na upozorenja i pritužbe člana Predsjednik i/ili Upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

TIJELA UDRUGE

Članak 21.

Tijela upravljanja Udrugom su:
Skupština
Predsjednik i dopredsjednik
Tajnik
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Likvidator

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom, a čine je svi redoviti članovi Udruge.
Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna.

Redovita sjednica održava se najmanje jednom godišnje, a saziva ju predsjednik Udruge. Članovima Udruge mora se poslati pismeni poziv za sudjelovanje na sjednici Skupštine najmanje 7 dana prije održavanja sjednice. U pozivu mora biti najavljen dnevni red, te datum i mjesto održavanja sjednice Skupštine.

Izborna sjednica Skupštine održava se svake četiri godine, kada se, nakon isteka mandata, biraju nova tijela upravljanja Udrugom. U pozivu mora biti najavljen dnevni red, te datum i mjesto održavanja sjednice Skupštine.

Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu, a mora ju sazvati ako to predloži Upravni odbor ili 1/3 redovitih članova Udruge. Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za sazivanje. Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u određenom roku, sjednicu Skupštine ovlašteni su sazvati predlagači. Na izvanrednoj sjednici razmatraju se isključivo pitanja zbog kojih je sazvana.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga ili najmanje tri člana Udruge koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 23.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici Skupštine nazočna natpolovična većina redovitih članova. Ako u vrijeme zakazano za početak zasjedanja nije postignut kvorum, sjednica će se odgoditi za 30 minuta. Protekom tog vremena, sjednica se nastavlja i odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova i smatraju se pravovaljanima.
Skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim kada se odlučuje o promjeni Statuta i prestanku postojanja Udruge, o čemu se odlučuje dvotrećinskom većinom glasova nazočnih od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.
Glasovanje na sjednici je javno, a Skupština iznimno može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasuje tajno.
Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti osoba koju on za to pismeno ovlasti.
O svim sjednicama Skupštine vode se zapisnici, koje potpisuje zapisničar, i koji se trajno čuvaju u arhivi Udruge.

Članak 24.

Skupština:
utvrđuje politiku rada Udruge
donosi Statut i druge opće akte, te njihove izmjene i dopune
daje tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata
odlučuje o promjenama ciljeva i djelatnosti
bira i razrješava dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge, te članove Upravnog i Nadzornog odbora
imenuje i opoziva Likvidatora Udruge
donosi plan i program rada
donosi financijski plan i usvaja završni račun Udruge
razmatra izvještaj Upravnog odbora o radu Udruge
odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama Udruge (pripajanju, spajanju i podjeli Udruge)
odlučuje o udruživanju Udruge u saveze, zajednice, mreže i međunarodne udruge, kao i druge oblike povezivanja udruga
odlučuje o prestanku postojanja
odlučuje o prijemu u počasno članstvo
odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge
donosi odluku o postupanju sa imovinom Udruge u slučaju prestanka postojanja Udruge
odlučuje i o drugim pitanjima važnima za rad Udruge, za koje nije nadležno nijedno tijelo upravljanja Udrugom
odlučuje i o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i Statutom te o pitanjima za koje Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

Predsjednik

Članak 25.

Predsjednika udruge bira Skupština na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti birana više puta.

Predsjednik:
predstavlja i zastupa Udrugu u pravnom prometu
osigurava zakoniti rad Udruge
saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
predsjednik je Upravnog odbora
izvješćuje Upravni odbor o izvršenju njegovih odluka između sjednica
odgovara za zakonitost rada Udruge
vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije propisano
odgovorna je za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Skupštini
dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Dopredsjednik

Članak 26.

Dopredsjednika bira Skupština na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti birana više puta.

Dopredsjednik:
zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti
član je Upravnog odbora
pomaže predsjedniku u ostvarivanju ciljeva i programa rada Udruge
osigurava tehničke preduvjete za organiziranje raznih skupova, savjetovališta, seminara, dobrotvornih koncerata, te ostalih važnih događaja
obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik.

Tajnik

Članak 27.

Tajnika bira Skupština na vrijeme od četiri godine i ista osoba može biti birana više puta.

Tajnik: zastupa i predstavlja Udrugu u pravnom prometu
član je Upravnog odbora
vodi popis članova
obavlja poslove blagajnika
pomaže predsjedniku i dopredsjedniku oko organiziranja raznih skupova, seminara, savjetovališta, te drugih važnih događaja za rad Udruge
obavlja i druge administrativne poslove.

Tajnik Udruge može biti i zaposlena osoba u Udruzi, te se prava i obveze tajnika u tom slučaju reguliraju Ugovorom o radu, sukladno Zakonu o radu.

Upravni odbor

Članak 28.

Upravni odbor izvršno je tijelo upravljanja udrugom.
Broji pet članova: predsjednika, dopredsjednika, tajnika i dva člana koje imenuje Skupština na vrijeme od četiri godine i iste osobe mogu biti birane više puta.
Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje tri puta godišnje, a predsjedava im predsjednik Udruge, koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
Sjednica Upravnog odbora pravovaljana je ako je sjednici nazočno više od polovice članova Upravnog odbora. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
O svim sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Upravni odbor:
upravlja radom Udruge između sjednica Skupštine
provodi zaključke i odluke Skupštine
predlaže izmjene i dopune Statuta, te drugih akata
podnosi Skupštini izvještaj o svom radu
predlaže financijski plan i završni račun Udruge
odlučuje o banci preko koje će se voditi financijsko poslovanje Udruge, te potpisnike u banci
odlučuje o primitku u redovno članstvo i isključenju iz članstva Udruge
informira članstvo i širu javnost o radu Udruge
odlučuje o raspolaganju sredstvima Udruge iznad iznosa od 9.000 kn
odlučuje o raspolaganju sa imovinom, o čemu odluku donosi Skupština na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine
donosi plan aktivnosti Udruge
odlučuje o raspodjeli financijske pomoći, kao i raspodjeli priskrbljenog materijala, koji će se koristiti u podjeli tijekom humanitarnih akcija, prema ciljevima Udruge.

Nadzorni odbor

Članak 29.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira i opoziva Skupština Udruge većinom glasova na mandat od četiri godine, bez ograničenja broja mandata. Član Nadzornog odbora ne može istovremeno biti član drugog tijela Udruge. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika koji saziva i predsjeda sjednicama i obavlja druge poslove sukladno Statutu i Poslovniku rada Nadzornog odbora.

Članak 30.

U okviru svojih ovlasti, Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove:
kontrolira zakonitost rada Udruge
nadzire primjenu Statuta i drugih općih akata Udruge
kontrolira zakonitost prijedloga godišnjeg financijskog izvješća Udruge
obavlja druge poslove sukladno Statutu i općim aktima Udruge.

Nadzornom odboru mora biti omogućen uvid u svu dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Udruge.

Članak 31.

Nadzorni odbor donosi odluke na sjednicama natpolovičnom većinom prisutnih članova. Za donošenje pravovaljanih odluka potrebno je da sjednici prisustvuju najmanje tri člana Nadzornog odbora. Nadzorni odbor može donijeti poslovnik o svom radu.

Članak 32.

Pregled poslovanja udruge Nadzorni odbor obavlja prema potrebi, a obavezno jednom godišnje o čemu pismeno izvještava Skupštinu udruge.

Likvidator

Članak 33.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba. Likvidator ne mora biti član Udruge.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.
Likvidatora bira i opoziva Skupština.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 34.

Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koja Udruga ostvaruje od:
dobrovoljnih priloga, pomoći i darova
donacija i dotacija iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne uprave i područne ( regionalne ) samouprave i drugih javnih institucija
donacija i dotacija domaćih i međunarodnih organizacija
financiranjem programa i projekata iz europskih fondova
ostalih prihoda sukladno Statutu i Zakonu.
Udruga mora raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom u skladu sa Zakonom.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 35.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine, te u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom o udrugama.

Članak 36.

U slučaju prestanka postojanja Udruge, Skupština donosi Odluku da imovina nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka pripadne nekoj od registriranih udruga, ustanova ili zaklada na području Republike Hrvatske koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 37.

Sve sporove i sukobe interesa unutar Udruge koji proizađu iz ovog Statuta ili drugih akata Udruge te drugih spornih pitanja koji nastanu djelovanjem Udruge, rješava Arbitražno vijeće. Sastav mandata, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe zakona o mirenju.
Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 38.

Udruga vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Financijska godina počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.
Financijska sredstva Udruge vode se kod poslovne banke koju odredi Upravni odbor.

Članak 39.

Prihodi i rashodi Udruge utvrđuju se godišnjim planom. Po završetku godine za koju je donesen financijski plan donosi se završni račun ili financijski izvještaj.
Prihod stečen obavljanjem dopuštenih djelatnosti, sukladno posebnim propisima, kao i dobrovoljni prilozi po uplatama, mogu se trošiti samo za financiranje navedenih aktivnosti kojima se ostvaruje cilj Udruge.
O raspodjeli prikupljenih sredstava odlučuje Upravni odbor.

ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 40.

Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu načinjenu u Udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

Članak 42.

Odluku o donošenju novog Statuta, te njegovih izmjena i dopuna donosi Skupština.

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa promjene u Registar udruga Republike Hrvatske.
Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Statut od 14. svibnja 2012. godine i 20. prosinca 2013. godine.

PREDSJEDNIK UDRUGE:
Marica Vidović